Завршна пресметка за 2016 година

Сопствена Самофинансирачка Сметка 779010210078712

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

 

Буџетска Сметка 779010210090317

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

 

Завршна пресметка за 2017 година

Сопствена Самофинансирачка Сметка 779010210078712

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

 

Буџетска Сметка 779010210090317

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

 

Завршна пресметка за 2018 година

Сопствена Самофинансирачка Сметка 779010210078712

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

 

Буџетска Сметка 779010210090317

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

Завршна пресметка за 2019 година

Сопствена Самофинансирачка Сметка 779010210078712

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

 

Буџетска Сметка 779010210090317

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

Завршна пресметка за 2020 година

Сопствена Самофинансирачка Сметка 779010210078712

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи

 

Буџетска Сметка 779010210090317

Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба Даночен Биланс Посебни податоци Структура на приходи